วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบโรคศิลปะ

ประชาสัมพันธ์
ถึงลูกศิษย์แพทย์แผนไทย
ของชมรมฯที่ได้ลงทะเบียนเรีย
นสาขาผดุงครรภ์ไทย
ขอให้นำหลักฐษนเอกสาร
เพื่อประกอบคำขอขึ้นทะเบียน
สอบเป็นผู้รับใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาผดุงครรภ์ไทย
โดยให้ติดต่อได้
อาจารย์ ไพบูลย์หรือที่ชมรมฯ 
081-198-7689 , 02984-1955

น้ำท่วมชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย


น้ำท่วมชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ถนนกาญจนาภิเษก-ทางเข้าชมรมฯ


ถนนทางเข้าชมรมฯ

ขอขอบคุณ ร.ต.ต. ดร สุรเชษฐ์ เชื้อศรี
ประธานมูลนิธิ ลาชูเล่ เพื่อสังคมไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่ได้บริจาคเรือเพื่อให้อาจารย์
และชาวบ้านผู้ประสพภัยข้างชมรมฯ
ได้ใช้เพื่่อเดินทาง


ไปรับถุงยังชีพที่เทศบาลตำบลปลายบาง