วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์

ถึงนักเรีียนแพทย์แผนไทยของชมรมอนุรักษ์สมุนไพรทุกท่าน
เพื่อเป็นความสมบูรณ์และเป็นจารีตประเพณีของการเป็นศิษย์แพทย์แผนไทยฃึ่งได้จัดให้มีการไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคลและความพร้อมในการเป็นแพทย์แผนไทยเพื่อที่นักเรียนแพทย์แผนไทยจะได้มีครูและมั่นใจในการเป็นบุึคคลาการทางการแพทย์แผนไทยที่สมบูรณ์แบบและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในครูและตำรับตำราที่เล่าเรียนมาและจะได้นำความรู้ไปใช้ด้วยความเชื่อมั่นและถูกวิธี
อาจารย์จึงได้กำหนดวันไหว้ครูให้กับนักเรียนแพทย์แผนไทยทั้ง 2 รุ่นในวัน พฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ขอให้นักเรียนแพทย์แผนไทยและท่านที่เรียนแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อ อุรสา  081-935-5698
ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ตารางฝึกอบรมประจำ้ดือนสิงหาคม2555