วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีเททองหล่อองค์ปู่ชีวกโกมารภัจจ์

ขอเชิญสมาชิกชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยและท่านที่สนใจในแพทย์แผนไทย
ร่วมพิธีเททองหล่อรูปองค์ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ขนาดหน้าตัก 25 "
เพื่อเป็นศิริมงคลในอาชีพและการเรียนแพทย์แผนไทย
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556
ณ.วัดตะเคียนคู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เวลา 13.00น.
ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  พระครูผาสุก ธรรมวัฒน์
ประธานพิธีเททอง  อาจารย์ไพบูลย์ เจริญพรเวช
รายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสร้างองค์ปู่ชีวกโกมารภัจจ์

ประธานอุปถัมภ์
.....................................................................................................................................................................

1.   อาจารย์  ประเสริฐ  พรมณี                       
2.   นาง        บุญล้อม   พรมณี                          
3.   คุณ    นิตยา  ลักษณวิสิษฐ์
4.   อาจารย์  เปล่งศักดิ์   สุวรรณปัญญา
5.   คุณ     สุธิณี     เจริญพรเวช                    
6.   นางสาว   กาญจน์สุดา   แซ่จึง
7.   คุณพ่อสมเจตน์   สร้อยสังวาลย์
8.   คุณแม่ มาลี   ชูศรี                      
9.   หมอสิรินาท   อุทิศชลานนท์
10.  คุณ   พรหมพิริยะ  สอนศิริ
11.   คุณ  ธีรเมศร์   เจิมรัตนรุ่งเรือง
12.    คุณ เหรียญ คุณ แดง คามบุษย์
13.   คุณ  ไพโรจน์  เลิศประเสริฐคุณ(เฮียม้อ)
14.   คุณ ชัยยันต์ เศวตานนท์
15.   คุณ  ชยพล   สำเภาจันทร์
16.   คุณ สุรเดช  เอี่ยมรุ่งเรืองกุล
17.   คุณ เฉลียว  ฉิมมา  ( มนต์เมืองเหนือ )
18.   ดร.  นิกร  ยาอินตา  พร้อมครอบครับ
19.   คุณ  ชาญวิทย์  อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครับ
20.   คุณ  วิบูลย์  อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว
21.   นายแพทย์วิชัย อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว
22.   คุณอนันต์ และ คุณสราญรัตน์ ทองโสภา พร้อมครอบครัว
23.   คุณเจริญวิชญ์ และ คุณศรีอัมพร บูรณมาศิริ พร้อมครอบครัว
24.   คุณธงชัย และ คุณปิยะนุช นารถนฤมิตร พร้อมครอบครัว
25.   คุณมนัณญา อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว
26.   คุณชวัลนัทธ์ พลเจริญวิชญ์ พร้อมครอบครัว

ประธาน
.......................................................................................................................................................................
1.   อาจารย์สมจิตต์  สุรเทวมิตร
2.   พันโทหญิง ภารดี กันไพรี
3.   คุณเสกสรร ดีกลาง
4.   คุณสมศักดิ์ ทัศนแสงสูรย์
5.   บริษัท พรีเมียร์ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด
6.   คุณสุชาดา และ คุณปองภพ เจริญผล
7.   คุณกิ่งแก้ว บุญโยประการ
8.   คุณกิตติ สุวรรณสัญญา
9.   คุณชาญชัย และคุณพรทิพย์ สุขสำรวม
10. คุณสายพร สยาคำ
11. คุณศาศวัต เตชะเรืองเมธานนท์
12. คุณสุวัฒน์ และ คุณชฏาธาร วรวุฒิ
13. ร้านจตุรพรโอสถ (ยาน้ำระดมพล)  


กรรมการ
.......................................................................................................................................................................
1.   นางสาว   เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์
2.   นางสาว   ศุภรัตน์    ด่วนใหญ่
3.   นาย  ณรงค์  เจษฎาภัทรกุล
 

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตารางฝึกอบรมเดือนมิถุนายน2556


ตารางฝึกอบรมประจำเดือนมิถุนายน2556

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับซื้อสมุนไพรจำนวนมาก!!!

ด่วน ; รับซื้อสมุนไพรจำนวนมาก !!1. กระชายดำตากแห้ง 2,000 ก.ก.


2. หญ้าปักกิ่งตากแห้ง 2,000 ก.ก.


3. เพชรสังฆาตตากแห้ง 2,000 ก.ก.


สนใจติดต่อ ไพบูลย์ โทร 099-979-7897