วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ฟรี : ตารางการฝึกอบรม พฤศจิกายน 2553

ฟรี การอบรมการแปรรูปสมุนไพร

3.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำแคปซูลมะรุม โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่
สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มี
ความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำมะรุมแคปซูล ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน
ประกอบและได้ฝึกทำยาหม่องขาว วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการ

จัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

4.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำพิมเสนน้ำรุ่นที่ 4 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่
สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มี
ความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
เวลา13.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

ฝึกอบรมการทำพิมเสนน้ำ ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบ
และได้ฝึกทำพิมเสนน้ำ วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

5.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำโลชั่นมะเฟือง โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่
สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มี
ความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

ฝึกอบรมการทำโลชั่นมะเฟือง ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน
ประกอบและได้ฝึกทำโลชั่นมะเฟือง วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการ

จัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

6.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยากษัสเส้นชนิดแคปซูล โครงการฝึกอบรม
การแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่
สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความ
รู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำยากษัยเส้นชนิดแคปซูล ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตร

ส่วน ประกอบและได้ฝึกทำยากษัยเส้นชนิดแคปซูล วิธีจัดทำฉลาก
และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

7.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร รุ่นที่ 5 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ

ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน
ประกอบและได้ฝึกทำยาดมสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการ

จัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

8.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำสมุนไพรลดน้ำหนักชนิดแคปซูล โครงการฝึก
อบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่าน
ที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความ
รู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำสมุนไพรลดน้ำหนักชนิดแคปซูลแคปซูล
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำสมุนไพรลด

น้ำหนักแคปซูล วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

9.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยาสีฟันสมุนไพร โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ
ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

ฝึกอบรมการทำยาสีฟันสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน
ประกอบและได้ฝึกทำยาสีฟันสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการ
จัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

10.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์ โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการ แปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ
ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
เวลา 13.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์ ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน

ประกอบ และได้ฝึกทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์ วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิก
การจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

11.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำผงขัดผิวสมุนไพร โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ
ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำผงขัดผิวจากสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตร

ส่วนประกอบ และได้ฝึกทำผงขัดผิวจากสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก
และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

12.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำแชมพูมะกรูด รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ

ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
เวลา 13.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำแชมพูจากมะกรูด ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน
ประกอบและได้ฝึกทำแชมพูจากมะกรูด วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการ

จัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

13.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำซาลาเปาสมุนไพร โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ

ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำวาลาเปาจากสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วน
ประกอบและได้ฝึกทำซาลาเปาจากสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิก

การจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

14.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำน้ำมะขามอินทผลัม โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ

ชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลา 13.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำน้ำมะขามผสมอินทผลัม ท่านจะได้รับความรู้พร้อม

สูตรส่วน ประกอบและได้ฝึกทำน้ำอินทผลัม วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิก
การจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

15.ฟรี: ขอเชิญอบรมการเรียนหลักเภสัชกรรมไทย โครงการฝึกอบรม
การแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่
สนใจ ในการเรียนหลักเภสัชแพทย์แผนไทย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 6 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการเรียนหลักเภสัชกรรมไทย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 087-798-2934 ,

02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com